top of page

Indledning til Salgs- & leveringsbetingelser 

For mig handler et langt og tillidsfuldt samarbejde om at have forståelse for din forretning, udvise ansvar, have respekt for din tid og sørger for at bringe dig så meget værdi for dine penge.

 

Tillid er for mig, et vigtig element i et samarbejde, når det skal være langvarigt og succesfuldt.

 

Når du giver mig lov til at arbejde på din hjemmeside eller webshop, skal vores vores samarbejde bygge på tillid.

 

Derfor sørger jeg for tydelig kommunikation, ordentlighed og gennemsigtighed, så du forstår, hvad jeg laver for dig, og hvilket resultat der vil komme ud af det.

 

For at have alle formalia på plads bedes du læse mine salgs- og leveringsbetingelser igennem.

 

Du kan til enhver en tid udtræde af vores aftale, da den er ikke bindende fra din side.

 

Jeg glæder mig til at samarbejde med dig.

Betina Mikkelsen, Ejer


Mikkelsen Consulting & Business Development.
CVR nummer: 40653988

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser

§1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om ’Mikkelsen Consulting & Business Development’ (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for rådgivning, optimering og vedligeholdelse af hjemmeside eller webshop, udvikling af webløsninger m.v. til erhvervskunder.

 

§2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget, hvis sådanne er indgået.

 

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

§3. Serviceydelser

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt og efter en høj faglig standard.

Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

  

§4. Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende timepris på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

 

Der faktureres efter udført arbejde.

 

Er der aftalt et fast timeforbrug pr. uge eller måned i Aftalegrundlaget, faktureres der måned bagud.

 

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Er en opgave påbegyndt, og der er adspurgt efter yderligere information eller godkendelse fra Mikkelsen Consulting & Business Developments side, og dette ikke er Mikkelsen Consulting & Business Development i hænde senest 10 dage efter sendt e-mail, betragtes opgaven som afsluttet, og opgaven faktureres, uanset aftale om fakturering.

I opstartsfasen, vil brugt tid på opgavebeskrivelse og projektplanlægning blive faktureret med en fast pris på 1.200 kr. excl. moms. 

 

§5. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Der tillægges endvidere rykkergebyrer med kr. 100,00 pr. rykker.

 

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter foregående afsnit ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæver salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gør andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

§6. Tilbud, ordre og aftalegrundlag

Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlag, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af aftalegrundlag. I modsat fald er kunden bundet af aftalegrundlaget.

 

§7. Levering

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

§8. Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 21 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.

Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

§9. Garanti

Virksomheden garanterer ikke for effekten, at leverede serviceydelser.

 

§10. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle, modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50% af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle, modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle, modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

§11. Fortrolighed

Virksomheden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Kundens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Virksomheden må ikke på utilbørlig måde skaffer sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Kundens fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Virksomheden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør, uanset årsagen til ophøret.

 

§12. Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Version 1.1 / 01.10.2022 / BMI

Download Salgs- og Leveringsbetingelser her

bottom of page